Respuesta a las ACUSACIONES FALSAS de "Galicia Bilingüe" y "Outono.net" contra el C.P.I de Panxón


Hugo Pereira Chamorro, ex-alumno de CPI
de Panxón.

Deixo constancia de que o seguinte texto que vades a ler, está escrito íntegramente por Hugo Pereira Chamorro, (ex-alumno do CPI de Panxón), en resposta ás seguintes noticias: http://www.outono.net/elentir/2016/09/13/un-colegio-publico-de-nigran-pone-un-cartel-insultando-a-quienes-no-hablan-en-gallego/  / http://galiciabilingue.es/gb/ publicadas pola persona que se agocha baixo o pseudónimo de "Elentir"e por "Galicia Bilingüe", respectivamente. Sendo, polo tanto, calqueira repercusión que poida ter este comunicado unha cuestión personal. 
Quero comentar nesta introdución que eu non me escondo baixo ningún pseudónimo, non teño medo.





Resposta ás FALSAS ACUSACIÓNS contra o CPI de Panxón anteriormente sinaladas:

Con motivo das noticias denigrantes anteriormente sinaladas, quero amosar a miña total disconformidade ante a publicación dunha noticia que ten a única intención de denigrar contra a institución pública do CPI de Panxón (escrito “Panxón” non “Panjón” como aparece na noticia) e contra o Inspector Xefe de Pontevedra Torres Vizcaya.

Os blogues que se fixeron eco desta noticia foron “outono.net” e “Galicia Bilingüe” (entre outros) dando a coñecer a denuncia do pai dunha alumna do CPI de Panxón que se queixaba da existencia dun cartel que se pode encontrar no vestíbulo do colexio, na súa páxina web e noutras partes do centro educativo. E que como veremos a continuación, este suxeito non fixo nada máis que calumniar ao CPI de Panxón, contando feitos que en verdade non se produciron.

O cartel, en cuestión, é o seguirte:


"FALA GALEGO NON SEXAS LELO"



Este cartel foi elaborado por unha alumna con motivo da celebración do “día das Letras Galegas”. Xustamente o cartel que puidéchedes ver anteriormente foi o gañador do susodito concurso. Como calquer outro traballo de calquer outro alumn@ publicouse en diferentes partes do centro e mesmo na súa páxina web e así está especificado na mesma:
@s gañadores/as do día das Letras galegas 2016 foron

Unha vez que xa temos o contexto e os antecedentes, pasemos ao verdadeiro motivo do meu comunicado.

Na seguinte noticia, publicada por “Elentir” pódese comprobar á perfección a natureza denigrante da noticia:



Procedamos a analizar a entrada. Comecemos pola primeira liña da noticia: Los hechos fueron puestos en conocimiento de Galicia Bilingüe por un padre que ya solicitó en julio la retirada del cartel”. Nesta primeira liña, xa encontramos a primeira calumnia. Son eu mesmo o que ten constancia de que ningún pai veu no mes de xullo a pedir a retirada do cartel nin a amosar a súa disconformidade sobre a situación do cartel nin o seu contido, reitero, ningún pai veu ao CPI de Panxón en xullo (nin en ningún mes) a mostrar a súa disconformidade co traballo da alumna.

Xusto máis abaixo, podemos encontrar a mellor liña da noticia: “Si la apología del terrorismo en la web de un colegio público no es motivo de respuesta por parte de la inspección educativa de la Xunta, entonces lo que procede preguntarse es para qué existe dicha inspección”. Como podedes comprobar, esta noticia está relacionando a publicación do traballo dunha alumna coa apoloxía ao terrorismo. Cando a apoloxía ao terrorismo significa o seguinte: "la apología o enaltecimiento del terrorismo es el discurso, tanto hablado o por escrito, en defensa o alabanza de acciones u organizaciones terroristas." Disculpádeme pero durante os dez anos que levo estudando no CPI de Panxón, non souben que era unha organización terrorista nin que eu formaba parte dun grupo terrorista (de momento non estou na cárcere "Elentir" e “Galicia Bilingüe”). E creo que non o estarei na vida, nótese a ironía.

Xa foi no terceiro parágrafo onde o autor apoiase nunha norma interna do centro que en cuestión é a seguinte“Fomento de la igualdad y no discriminación, potenciando valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía de pensamiento.
No meu centro, a liberdade de expresión, o fomento á igualdade e á non-discriminación non soamente é unha norma postulada no seu reglamento interno, se non que tamén é un estilo de convivencia do día a día. Paradóxicamente aos feitos, a maioría da comunidade educativa é castelán-falante (eu o primeiro) e ninguén, reitero, NINGUÉN do centro, sentiuse ofendido ante a inclusión do cartel nas diferentes partes do centro. Como ben lle dixen ao director do centro, se por min fora, o cartel estaba pegado na porta principal do centro á vista de todos e repito, son castelán-falante.

No último parágrafo publicado polo blogue outono.net pódese ler o seguinte: ¿Pretenden fomentar la tolerancia, el respeto y la autonomía de pensamiento insultando a quienes no hablan en gallego?” É neste mesmo minuto cando aínda non sei onde se está a insultar a aqueles que non falan galego. Discúlpenme pero a miña intelectualidade non me permite recoñecer a natureza ofensiva do cartel. Vexamos, a palabra “LELO”, como primeira acepción, é un hipocorístico de Manuel  e por ende “LELA” é un hipocorístico de Manuela. A outra acepción da palabra “LELO” é de connotación agarimosa, unha persoa con claro dominio do galego non lle chamará insultantemente a unha persoa “LELO” referíndose a “PARVO ou TONTO”. Estes erros de vocabulario demostran que o aut@r da noticia e o denunciante, non teñen unha riqueza léxica do galego necesaria para entender a mensaxe do cartel.

Antes de rematar con este comunicado, gustaríame poñer en constancia do público que me lea que é penoso que alguén denuncie estes feitos (e os publique) sen antes contactar co perxudicado e contrastar información. Ninguén chamou para falar co CPI de Panxón nin para pedir información. Calquer outo día, un mentiroso cóntalle a un medio que un profesor acometeu (para Elentir: sinónimo de agredir) contra un alumn@ e o blogue en cuestión, publicará esta ofensa sen contrastala, denigrando contra a imaxe pública do profesor. Moito me temo iso.

As inxurias de “Galicia Bilingüe” contra o CPI de Panxón non rematan nunha publicación do seu blogue, se non que tamén grabaron un vídeo. Se te cansaches de LELO, déixoche o vídeo onde Gloria Lago, presidenta de “Galicia Bilingüe”, cóntanos nada máis que calumnias despois de que o pai da alumna de primaria se puxese en contacto con “Galicia Bilingüe” para contarlle as mentiras que desmentir anteriormente. E, por suposto, Galicia Bilingüe tampouco contactou co CPI de Panxón para contrastar información, estaría ocupada grabando o vídeo... Aquí o deixo: 


Un consello para as case 200 personas que lle deron “me gusta” á publicación do blogue de Elentir: non os fiedes de todo o que pon na internet, moito non son máis que mentiras e calumnias cun claro obxectivo de ferir.

E agora outro para ti, Elentir, se no teu bloque pos que: “No me callo ante los abusos e injusticias. Como dijo el político irlandés Edmund Burke: “Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagan nada.” Predica coa palabra e, polo tanto, non abuses e publiques inxustizas cun claro obxectivo de denigrar contra unha comunidade enteira de docentes e alumnos. 

Por último, dicirvos que síntome (e sentireime) orgulloso de haber pertencido á comunidade educativa do CPI de Panxón e que sempre que estea nas miñas mans axudar ao CPI de Panxón, fareino. 

Sonrían a la justicia. Hugo Pereira Chamorro.

·TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL PARA QUE "GALICIA BILINGÜE" LO PUEDA ENTENDER:


Respuesta a las FALSAS ACUSACIONES contra el CPI de Panxón anteriormente señaladas:

Con motivo de las noticias denigrantes anteriormente señaladas, quiero mostrar mi total disconformidad ante la publicación de una noticia que tiene la única intención de denigrar contra la institución pública del CPI de Panxón (escrito Panxón no Panjón como aparece en la noticia) y contra el Inspector Jefe de Pontevedra, Torres Vizcaya.

Los blogs que se hicieron eco de esta noticia fueron "otoño.net" y "Galicia Bilingüe" dando a conocer la denuncia del padre de una alumna del CPI de Panxón que se quejaba de la existencia de un cartel que se puede encontrar en el vestíbulo del colegio, en su página web y en otras partes del centro educativo. Y que como veremos a continuación, este sujeto no hizo nada más que calumniar al CPI de Panxón, contando hechos que no se llegaron a producir.

El cartel, en cuestión, es el siguiente:




Este cartel fue elaborado por una alumna con motivo de la celebración del día de las Letras Gallegas. Justamente el cartel que pudisteis ver anteriormente fue el ganador del susodicho concurso. Como cualquier otro trabajo de cualquier otro alumn@ se publicó en diferentes partes del centro y mismo en su página web y así está especificado en la misma.

Una vez que ya tenemos el contexto y los antecedentes, pasemos al verdadero motivo de mi comunicado:

En la siguiente noticia , publicada por "Elentir", se puede comprobar a la perfección a naturaleza denigrante de la noticia:

Procedamos a analizar la entrada. Comencemos por la primera línea de la noticia: "Los hechos fueron puestos en conocimiento de Galicia Bilingüe por un padre que ya solicitó en julio la retirada del cartel". En esta primera línea, ya encontramos la primera calumnia. Soy yo mismo el que tiene constancia de que ningún padre vino en el mes de julio a pedir la retirada del cartel ni a mostrar su disconformidad sobre la situación del cartel ni su contenido, reitero, NINGÚN padre vino al CPI de Panxón en julio (ni en ningún mes) a mostrar su disconformidade con el trabajo de la alumna.

Justo más abajo, podemos encontrar la mejor línea de la noticia: "Sí la apología deL terrorismo en la web de un colegio público no es motivo de respuesta por parte de la inspección educativa de la Xunta, entonces lo que procede preguntarse es para qué existe dicha inspección". Como podéis comprobar, esta noticia está relacionando la publicación del trabajo de una alumna con la apología al terrorismo. Cuando la apología al terrorismo significa lo siguiente: "La apología o enaltecimiento del terrorismo es el discurso, tanto hablado o por escrito, en defensa o alabanza de acciones u organizaciones terroristas." Discúlpenme pero durante los diez años que llevo estudiando en el CPI de Panxón, no supe que era una organización terrorista ni que yo formaba parte de un grupo terrorista (de momento no estoy en la cárcel "Elentir" y "Galicia Bilingüe"). Y creo que no lo estaré en la vida, que se note la ironía.

Ya fue en el tercer párrafo donde el autor se apoya en una norma interna del centro que justamente es la siguiente: “Fomento de la igualdad y no discriminación, potenciando valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía de pensamiento.

En mi centro, la libertad de expresión, el fomento a la igualdad y a la no-discriminación no solamente es una norma postulada en su reglamento interno, si no que también es un estilo de convivencia del día a día. Paradójicamente a los hechos, la mayoría de la comunidad educativa es castellano-hablante (yo el primero) y nadie, reitero, NADIE del centro, se sintió ofendido ante la inclusión del cartel en las diferentes partes del centro. Como bien le dije al director del centro, si por mí fuera, el cartel estaba pegado en la puerta principal del centro a la vista de todos y repito, soy castellano-hablante.

En el último párrafo publicado por el blog "otoño.net" se puede leer lo siguiente: ¿Pretenden fomentar la tolerancia, el respeto y la autonomía de pensamiento insultando a quienes no hablan en gallego? Es en este mismo minuto cuando aún no sé donde se está insultando a aquellos que no hablan gallego. Discúlpenme pero mi intelectualidad no me permite reconocer la naturaleza ofensiva del cartel. Veamos, la palabra "LELO", como primera acepción, es un hipocorístico de Manuel  y por ende "LELA" es un hipocorístico de Manuela. La otra acepción de la palabra "LELO"es de connotación cariñosa, una persona con claro dominio del gallego no le llamará insultantemente a una persona "LELO" refiriéndose a "TONTO". Estos errores de vocabulario demuestran que el aut@r de la noticia y el denunciante, no tienen una riqueza léxica del gallego necesaria para entender el mensaje del cartel.

Antes de finalizar con este comunicado, me gustaría poner en constancia del público que me lea que es penoso que alguien denuncie estos hechos (y los publique) sin antes contactar con el perjudicado y contrastar información. Nadie llamó para hablar con el CPI de Panxón ni para pedir información. Cualquier otro día, un mentiroso le cuenta a un medio que un profesor acometió (para Elentir: sinónimo de agredir) contra un alumn@ y el blog en cuestión, publicará esta ofensa sin contrastarla, denigrando contra la imagen pública del profesor. Mucho me temo eso.

Las injurias de "Galicia Bilingüe" contra el CPI de Panxón no finalizan en una publicación de su blog, si no que también grabaron un vídeo. Si te cansaste de "LELO" (leerlo en español), te dejo el vídeo donde Gloria Lago, presidenta de "Galicia Bilingüe", no cuenta nada más que calumnias. Y, por supuesto, Galicia Bilingüe tampoco contactó con el CPI de Panxón para contrastar información, estaría ocupada grabando el vídeo... Aquí lo dejo: 




Un consejo para las casi 200 personas que le dieron "me gusta" a la publicación del blog de Elentir: no os fiéis de todo lo que se pone en internet, mucho no son más que mentiras y calumnias con un claro objetivo de herir.

Y ahora otro para ti, Elentir, si en tu bloque pones que: "No me callo ante los abusos e injusticias. Como dijo el político irlandés Edmund Burke: “Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagan nada". Predica con la palabra y, por lo tanto, no abuses y publiques injusticias con un claro objetivo de denigrar contra una comunidad entera de docentes y alumnos. 

Por último, deciros que me siento (y me sentiré) orgulloso de haber pertenecido a la comunidad educativa del CPI de Panxón y que siempre que esté en mis manos ayudar al CPI de Panxón, lo haré. 

Sonrían a la justicia. Hugo Pereira Chamorro.






Publicar un comentario

4 Comentarios

  1. Me siento orgullosa de que formaras parte de esta comunidad educativa. Eres el resultado del trabajo de ese equipo de profesionales totalmente entregado; bueno, tú, también has puesto "algo" de tu parte. Gracias por ser como eres, no cambies

    ResponderEliminar
  2. Me siento orgullosa de que formaras parte de esta comunidad educativa. Eres el resultado del trabajo de ese equipo de profesionales totalmente entregado; bueno, tú, también has puesto "algo" de tu parte. Gracias por ser como eres, no cambies

    ResponderEliminar
  3. Bravo Hugo! Grazas por facer valer a verdade!

    ResponderEliminar